Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,  pid@pid.org.pl

Najbliższe wydarzenia


Polski Instytut Dyrektorów


Aktualności

Od 1 stycznia 2018 roku działalność gospodarcza PID jest zawieszona.
Od 1 stycznia 2018 roku prezesem zarzadu PID dr. Wiesław Rozłucki.
Obecny adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Stanowisko Fundacji Polski Instytut Dyrektorów do projektu Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

Wstęp

Środowisko polskiego rynku kapitałowego od wielu lat oczekiwało opracowania i konsekwentnej realizacji strategii rozwoju tego rynku. Z tego punktu widzenia opracowanie SRRK należy ocenić pozytywnie. Większość wskazanych celów i instrumentów ich osiągnięcia uważamy kierunkowo za właściwe. Zwracamy jednak uwagę, że nie jest to pierwszy – jak stwierdzono w tekście – plan rozwoju polskiego rynku kapitałowego. W 2004 roku przyjęto Strategię rozwoju rynku kapitałowego „Agenda Warsaw City 2010”. Środowisko PID aktywnie uczestniczyło w wypracowaniu tamtej strategii i z satysfakcją stwierdzamy, iż metodologicznie obydwa dokumenty się w dużym stopniu pokrywają. Niepokoi natomiast fakt, iż pomimo upływu 15 lat polski rynek kapitałowy w wielu obszarach nie osiągnął zakładanych wówczas zamierzeń rozwojowych, co najlepiej ilustruje fakt, iż kluczowe cele obecnej strategii dokładnie powtarzają cele rozwojowe określone w 2004 r. na 2010 r. (relacja kapitalizacji rynku do PKB czy płynność rynku).

Diagnoza

Potrzebne zaufanie, ład korporacyjny i edukacja; poprawić jakość nadzoru, wdrażanie przepisów i wzmocnić inwestorów instytucjonalnych

Punktem wyjścia każdej strategii musi być rzetelna ocena stanu bieżącego. Przygotowana z udziałem EBOR diagnoza barier rozwoju rynku jest ciekawa, ale zdaniem PID niewystarczająca, aby sformułować dokładny plan działania. Brak jest m.in., w naszej ocenie, analizy wpływu na rynek ograniczenia działalności kluczowej grupy inwestorów instytucjonalnych czyli OFE (a tym samym brakuje pomysłu na ich zastąpienie) czy wpływu na rynek obligacji kryzysu zaufania wywołanego aferą Getback. Wątpliwości budzi analiza wybranych zewnętrznych źródeł finansowania (rys. 1), gdyż nie ma tam kredytu bankowego – podstawowego sposobu finansowania się przedsiębiorstw. Wiele miejsca projekt SRRK poświęca stopie oszczędności i świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Przykład wielu krajów wskazuje, że edukacja ekonomiczna już na wczesnym poziomie ma ogromne znaczenie dla świadomości finansowej społeczeństwa. Dokument odnosi się – i słusznie - do problemu edukacji, ale tylko w odniesieniu do uczestników rynku. Zdaniem PID konieczne są zmiany już na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Diagnoza stanu rynku pomija problem liczby aktywnych inwestorów indywidualnych. Jest to fundament każdego efektywnego rynku i w związku z tym wzrost liczby inwestorów powinien być jednym z celów SRRK.Warto byłoby również określić, które ze zidentyfikowanych barier mają krytyczne znaczenie dla rozwoju rynku, a które drugorzędne i skupić na nich priorytety SRRK, gdyż doświadczenie pokazuje, że realizacja wszystkich zamierzeń w krótkim czasie jest niemożliwa. Wg PID do takich kluczowych barier należą: kryzys zaufania do rynku kapitałowego (w tym problem ładu korporacyjnego i misselingu), likwidacja OFE i brak ich zastąpienia przez inną grupę polskich, długoterminowych inwestorów, edukacja oraz nieefektywność instytucjonalna (nadzór) i regulacyjna rynku w zakresie przepisów, stosowania i egzekucji prawa (enforcement).

Opinia Polskiego Instytutu Dyrektorów skupia się zatem na następujących obszarach: zaufanie, ład korporacyjny, polscy inwestorzy instytucjonalni, edukacja, regulacje, enforcement oraz – co niemniej istotne - tryb wdrożenia i realizacji SRRK. Postulowany proces wdrażania SRRK, w tym wyznaczenie grup roboczych przy RRRF, powinno być podporządkowane wskazanym wyżej zagadnieniom.

Zaufanie

Antyreformy, polityczne zatrzymania, niestabilne prawo

Stan polskiego rynku kapitałowego wskazuje potrzebę nie tyle wzmocnienia zaufania, ile jego odbudowy. Wszyscy uczestnicy i interesariusze rynku kapitałowego muszą być przekonani, że rynek ten jest ważnym elementem strategii rozwoju naszego kraju. Zaufanie do rynku kapitałowego uległo w ostatnich latach osłabieniu zarówno w odniesieniu do uczestników rynku kapitałowego (antyreforma OFE, ład korporacyjny, misselling), jak i otoczenia prawno-politycznego. Kwestia ta będzie też najważniejszym czynnikiem powodzenia programu PPK

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na antyreformę OFE z 2014 r. i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Zmiany w OFE podważyły zaufanie do długoterminowej strategii Państwa dotyczącej rynku kapitałowego. SRRK – jak wspomnieliśmy - nie odnosi się niestety do przyszłych planów Rządu w kwestii OFE. Bez tego elementu trudno zakładać, że uda się zrealizować jakiekolwiek z nakreślonych celów strategii. W tym zakresie SRRK powinna być uzupełniona.

Zdajemy sobie sprawę, iż  tematyka funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości nie leży w zakresie kompetencji resortu właściwego dla instytucji finansowych, ale nie możemy ignorować faktu wpływu tego otoczenia na rynek finansowy. Przykładowo, dla poważnej grupy inwestorów (również polskich) kontrowersje wokół reformy sądownictwa budzą niepokój czy w sytuacjach konfliktowych ich interesy będą w Polsce chronione, w tym na równi z polskimi podmiotami państwowymi. Coraz liczniejsze, równie kontrowersyjne co spektakularne, zatrzymania menedżerów spółek publicznych tworzą wokół rynku kapitałowego klimat aferalny i budzą ryzyko obniżenia jakości zarządzania poważną grupą spółek publicznych z uwagi na ryzyko polityczne Trudno będzie zbudować zaufanie do rynku kapitałowego, jeżeli będą się nadal pojawiać przypadki nadużywania organów ścigania z przyczyn pozamerytorycznych.

 

Podatki

Likwidacja anomalii

Uważamy, że propozycje podatkowe są krokiem w dobrym kierunku. Zwracamy jednak uwagę na dyskryminację podatkową długoterminowych inwestorów na rynku akcji w porównaniu z inwestowaniem w nieruchomości (zwolnienie z podatku odzysków kapitałowych po okresie pięciu lat). Postulujemy zniesienie obowiązującego podatku od podwyższenia wartości nominalnej akcji, który nie generuje dla spółki żadnych korzyści ekonomicznych, a pociąga za sobą istotne koszty podatkowe (vide PGE w 2016r.). Wspieramy możliwość podatkowej kompensacji zysków i strat inwestycji w różne instrumenty finansowe i jednostki uczestnictwa FIO oraz eliminację podwójnego opodatkowania odsetek od obligacji na rynku wtórnym.

Edukacja

Prześcignąć Białoruś

Jak wspomnieliśmy, SRRK wielokrotnie odnosi się do stopy oszczędności w Polsce. Stan obecny - niezadowalający jak słusznie zauważono – jest wynikiem wielu czynników, z których warto wymienić wzorce kulturowe będące m.in. efektem niewielkiej świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Porażający jest rys. 13, na którym widać najniższą (za Białorusią) pozycję Polski w dziedzinie wiedzy finansowej naszych obywateli. Tabela ta jest równie przerażająca, co tłumacząca wiele zjawisk ekonomicznych, społecznych i politycznych w naszym kraju.

Zdaniem PID podjęcie działań w tym zakresie ma strategicznie fundamentalne znaczenie dla polskiego społeczeństwa. Nauka podstaw finansów i ekonomii, wdrażanie postaw przedsiębiorczych i pro oszczędnościowych powinno zaczynać się od szkoły podstawowej (konieczna zmiana podstawy programowej w tym zakresie) i SRRK jest właściwym miejscem dla określenia postulatów i potencjalnie konkretnych działań w tym zakresie. Dlatego uważamy za konieczne włączenie w tym obszarze do współpracy MEN.

Ład korporacyjny

Wrócić do Dobrych Praktyk

Choć już mija 20 lat od początków ruchu corporate governance w Polsce, dążenie do naprawy ładu korporacyjnego jest równie aktualne, a obecnie nawet pilniejsze niż w 1999 r., gdyż sytuacja w ostatnich latach uległa w Polsce dramatycznemu pogorszeniu.

Naczelnym zadaniem władz spółki publicznej powinna być budowa wartości przedsiębiorstwa i działanie zgodne z interesem spółki. Wciąż aktualny jest cel spółki, określony w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2002" jako powiększanie majątku powierzonego przez akcjonariuszy z uwzględnieniem praw i interesów pozostałych interesariuszy spółki. Realizacja innych celów, zwłaszcza sprzecznych z interesem spółki, grozi poważnymi konsekwencjami..

W tym kontekście za nierealny i nietrafny metodologicznie uważamy postulat wymogu osiągania wskaźnika C/Z przez menedżerów SSP na poziomie porównywalnym z krajami UE. Zarządy SSP powinny kierować się w swojej pracy dokładnie tymi samymi zasadami jak zarządy spółek prywatnych. Należy zwrócić uwagę, iż również w przypadku spółek prywatnych mają miejsce zmiany strategii, poważne inwestycje strategiczne; rzecz polega na transparencji w komunikowaniu o nich rynkowi. Warto zauważyć, że tego typu zasady były przyjmowane przez różne rządy, a ich wpływ na poprawę ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa był trudno zauważalny. Bez determinacji najwyższych czynników rządowych w tym zakresie nawet najlepiej napisane cele strategiczne pozostaną na papierze.

PID od zawsze stał na straży przestrzegania ładu korporacyjnego i cieszy nas umiejscowienie tej problematyki wśród celów SRRK. Uważamy przy tym, że dokument powinien wprost odnieść się do obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Postulowane w Strategii dodatkowe uprawnienia dla GPW (publicznie ogłaszane ratingi corporate governance, weryfikacja oświadczeń, sankcje za nieprzestrzeganie) będą bardzo trudne w realizacji. Konieczny będzie podział tych zadań między GPW, KNF, oraz  niezależną instytucję reprezentującą inwestorów prywatnych, którzy najbardziej są predysponowani do oceny jakości ładu korporacyjnego w notowanych spółkach.

Stosowanie prawa

Dobre prawo jest egzekwowane

Niezależnie od stosowania zasad ładu korporacyjnego uważamy za niezbędne wzmocnienie enforcementu w zakresie ochrony interesów inwestorów na rynku kapitałowym. Przewlekłość postępowań, ich nieskuteczność, brak profesjonalizmu kadr organów ścigania i sądów powodują bezkarność osób nadużywających zaufania inwestorów a tym samym brak zaufania do rynku jako całości. To bolączka rynku praktycznie od momentu jego powstania. Pomysł z wprowadzeniem sądu (a być może również wydziałów prokuratury) specjalizującego się w sprawach rynku finansowego uważamy zatem za bardzo dobry, podobnie jak pozostałych wskazanych działań mających na celu ochronę inwestorów. Cieszy nas wskazanie szeregu zadań dla KNF (w tym szczególnie w zakresie wymogów w odniesieniu do poziomu świadczonych usług), której efektywne, sprawne działanie jest fundamentem sprawności regulacyjnej rynku.

Wdrożenie Strategii

Kto i kiedy?

W tej sytuacji kluczową staje się funkcja wdrożenia i zarządzanie projektem, co zawsze było słabszym punktem poprzednich planów rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. O sukcesie SRRK zadecyduje ranga i autorytet Pełnomocnika w relacji do władz państwowych i uczestników rynku. Warto przypomnieć, że na początku odbudowy polskiego rynku kapitałowego funkcja koordynacyjna była przypisana Pełnomocnikowi Rządu w randze Wiceministra Finansów.

Należy mieć nadzieję, że Pełnomocnik i jego zespół będą dysponować odpowiednim budżetem i nie będą obarczeni innymi zadaniami. Ponieważ realizacja SRRK wymaga przejrzystości i współpracy z interesariuszami rynku kapitałowego postulujemy, aby były upubliczniane okresowe raporty Pełnomocnika, z wyszczególnieniem celów zrealizowanych i w realizacji. Ponadto zwracamy uwagę na ryzyko obarczenia uczestników rynku kosztem funkcjonowania proponowanych nowych instytucji (Pełnomocnik, Zespół Specjalistów, Przedstawicielstwo w Brukseli, Rada i Fundusz Edukacji Finansowej).

Strategia w małym zakresie wspomina o pozycji polskiego rynku kapitałowego w Europie. Dokument jest bardzo skoncentrowany na lokalnym rynku i pomija kwestie konkurencyjności międzynarodowej, nie wyciąga wniosków z zachodzących zmian na europejskich oraz globalnych rynkach kapitałowych. Nie ma odniesienia do koncepcji budowy w Warszawie środkowoeuropejskiego centrum finansowego (Warsaw City). Przez wiele lat taki plan w postaci Programu Rządowego był realizowany, a fundacja wspierająca takie działania była planowana przez GPW. W przeciwieństwie do wielu stolic i miast europejskich (Londyn, Paryż, Frankfurt) nadal nie mamy organizacji czy fundacji promującej Warszawę jako regionalne centrum finansowe.

Strategia tylko w nielicznych przypadkach podaje daty osiągnięcia zamierzonych celów, praktycznie bez wyznaczania kamieni milowych ich realizacji. Tym się negatywnie różni od Agendy Warsaw City 2010, która zawierała dokładny harmonogram realizacji poszczególnych zadań. Rok 2025 jest zbyt odległy jako miernik skuteczności Strategii.

Kwestie szczegółowe

Podzielamy pogląd, iż należy rozważyć umożliwienie bankom bezpośredniego dostępu do obrotu zorganizowanego w Polsce. Potencjalnie jeszcze większe znaczenie może mieć zapewnienie bezpośredniego dostępu do rynku szerszych grup inwestorów indywidualnych do rynku (DMA). Rozwój technologii fintechowych, w zakresie których Polska jest liderem, może odegrać w tym względzie ogromną rolę. Trzeba tylko stworzyć odpowiednie warunki regulacyjne i ekonomiczne (koszty transakcyjne).

 

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez poszerzony skład Rady Programowej Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Polski Instytut Dyrektorów ma nadzieję, że Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego po odpowiednich poprawkach i uzupełnieniach zostanie jak najszybciej wdrożona i będzie realizowana w sposób profesjonalny i skuteczny.

dr Wiesław Rozłucki

Prezes Zarządu

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów

Warszawa, 20 marca 2019

 

Konferencja "Nowoczesne Rady Nadzorcze"
19 października 2017 r., Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa


Fundacja Polski Instytut Dyrektorów ma zaszczyt ponownie objąć patronatem merytorycznym trzecią edycję międzynarodowej konferencji „Nowoczesne Rady Nadzorcze” organizowaną wspólnie przez Deloitte oraz dziennik Rzeczpospolita.


Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą kluczowe wyzwania stawiane przed nadzorem korporacyjnym. Analizie zostaną najnowsze trendy oraz zmiany regulacyjne w obszarze ładu korporacyjnego, które w istotny sposób wpływają na zakres obowiązków i odpowiedzialność rad nadzorczych w Polsce. Gościem specjalnym wydarzenia będzie dr Arno Probst – ekspert ds. corporate governance Deloitte w Niemczech, który opowie o zmianach regulacyjnych zachodzących w tym kraju spowodowanych głośnymi medialnie kryzysami z udziałem niemieckich koncernów.


Dyskusje moderować będą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej szczegółów o wydarzeniu oraz możliwość rejestracji na stronie www.deloitte.com/konferencjaNRN

 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. mieliśmy przyjemność gościć Państwa na konferencji „Nowe zasady, te same dylematy?! Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych”. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałem filmowym z konferencji pod linkiem:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/27075780,nowe-zasady-te-same-dylematy-wynagrodzenia-czlonkow-zarzadow-i-rad-nadzorczych

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) rozpoczął nabór kandydatów do Consultative Working Group – Grupa Konsultacyjna przy Komitetcie ds. Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA.

 

Zadaniem Grupy Konsultacyjnej jest wsparcie ESMA w wypracowaniu pragmatycznych rozwiązań z zakresu ochrony uczestników rynku finansowego, w szczególności w kontekście zasad udzielania autoryzacji na prowadzenie działalności i wymogów organizacyjnych dla firm inwestycyjnych. Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym adresem:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-seeks-investor-protection-experts-stakeholder-panel

“EU Corporate Governance in XXI century:      

Shareholder Rights Directive II and Beyond"


26 czerwca (poniedziałek) 2017 r.

godz. 10:00 – 17:00
Bruksela

 

Komisja Europejska oragznizuje konferencję w związku z przyjęciem Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy.

Keynote speech: Tiina Astola, DG Justice and Consumers, Director General

Presentation of the revised Shareholder Rights Directive and Q&A session, DG Justice and Consumers

Panel 1: How could the use of modern technologies render corporate governance more effective?
In spite of the rapid development of new financial technologies, the flow of information and direct interaction between the management, the boards and the shareholders is often costly, ineffective or even not possible, particularly across borders. Is there a need for greater standardisation? How could digital tools enhance interaction between the management, the boards and the shareholders?

Panel 2: How could modern corporate governance help companies meet the challenges of the XXI century?
Long-term economic and societal challenges from climate change to demographic transition, inequalities, increased productivity and artificial intelligence are already reshaping our economy and have profound impact on corporate governance. Are companies and their boards fit for responding to tomorrow's challenges? Are changes needed to help ensure that sustainability becomes mainstream in the EU?

Szczegółowy program oraz adres wkrótce.

 

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, która jest członkiem ecoDa, stowarzyszenia instytutów dyrektorów działających w Europie zaprasza na webinarium Increased Risk Reporting Requirements, organizowane przez ecoDa, AIG oraz European Risk Management Associations (FERMA), które odbędzie się 9 marca 2017 r. o godz. 14.00 CET.

Wśród prelegentów znajdują się: Helle Friberg - Group Insurance Manager at Hempel; Alexandra Lajoux - Chief Knowledge Officer Emeritus, National Association of Corporate Directors; Daniel Lebègue - Chair of Transparency; Eric Miller - Head of EMEA Tax Advisory at AIG. Moderatorem webinarium jest dr Roger Barker ecoDa & Senior Consultant at the Institute of Directors (UK).

Więcej szczegółów o wydarzeniu:

http://ecoda.org/events/upcoming-events/

 

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów został Partnerem Instytucjonalnym XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich „RYNEK KAPITAŁOWY DLA BUDOWANIA DOBROBYTU POLAKÓW”, która odbędzie się w dniach 10-12 marca 2017 w Hotelu BUKOVINA w Bukowinie Tatrzańskiej.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą Pan Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Pan Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Pan Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan Tadeusz Kościński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Konferencja uzyskała także Patronat Honorowy Komisji Nadzoru Finansowego.

Konferencja Izby Domów Maklerskich będzie również gościła prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2016 roku. Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie standardów relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW w Warszawie. Imprezą towarzyszącą konferencji będą IV Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

 

Więcej o konferencji na www.konferencja.idm.com.pl

Szkolenie, The European Voice of Directors („ecoDa”),

„New Governance Challenges for Board Members in Europe”

7 – 8 marca 2017 r., rue de la Loi 42, 1040 Bruksela

EcoDa, stowarzyszenie instytutów dyrektorów działających w Europie, którego członkiem jest Fundacja Polski Instytut Dyrektorów w dniach 7 – 8 marca 2017 r. organizuje w Brukseli dwudniowe szkolenie „New Governance Challenges for Board Members in Europe”.

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i zarządzających, zasiadających w radach nadzorczych oraz osób pretendujących na stanowiska zarządcze w spółkach, korporacjach, instytucjach, firmach, jak również do każdego, kto chciałby poszerzać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć polityki europejskiej dotyczącej zagadnienia corporate governance. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają merytoryczną i praktyczną wiedzę, która jest niezbędna dla sprawowania funkcji nadzorczych w międzynarodowym ujęciu.

Uczestnikom Fundacji Polski Instytut Dyrektorów przysługuje 25% zniżka. Zapraszamy!

 

Więcej szczegółów o wydarzeniu:

http://ecoda.org/events/upcoming-events/

 

Szkolenie, „Jednolity plik kontrolny”

18 stycznia 2017 r., Centrum Edukacji KIBR, al. Jana Pawła II 80, Warszawa

 

Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego ("JPK") to wyzwanie, z którym większość przedsiębiorców będzie musiała się zmierzyć już w bieżącym roku. Uczestnicy kursu uzyskają w tym zakresie niezbędną wiedzą oraz pomoc w przygotowaniu do wdrożenia JPK i JPK VAT, a także poznają przykładowy plik JPK VAT i będą uczestniczyć w analizie praktycznych przykładów z perspektywy określenia wielkości przedsiębiorcy i terminu wejścia w życie nowych obowiązków związanych z JPK i JPK VAT.

Wydarzenie poprowadzi pani Magdalena Pikuła, licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy związanej z wdrożeniem  JPK w Polsce, a w szczególności do: biegłych rewidentów, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także pracowników i właścicieli biur rachunkowych.

 

Więcej szczegółów o wydarzeniu oraz możliwość rejestracji na stronie

http://mail.send-email-campaign.de/p/2wso18zy07/5pbu3sclmf/

 

Konferencja "Nowoczesne Rady Nadzorcze"

30 listopada 2016 r., Hotel Hilton, ul. Grzybowska 63, Warszawa

 

Fundacja Polski Instytut Dyrektorów ma zaszczyt ponownie objąć patronatem merytorycznym drugą edycję międzynarodowej konferencji „ Nowoczesne Rady Nadzorcze” organizowaną wspólnie przez Deloitte oraz dziennik Rzeczpospolita.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą kluczowe wyzwania stawiane przed nadzorem korporacyjnym. W oparciu o doświadczenia liderów praktyki corporate governance firmy Deloitte z Holandii i Wielkiej Brytanii analizie zostaną poddane zagadnienia, które w najbliższych latach mogą istotnie wpłynąć na agendy rad nadzorczych oraz rad dyrektorów spółek działających w naszej części globu. Główny panel dyskusyjny konferencji dedykowany jest omówieniu najbardziej palących dla rad nadzorczych tematów, wskazywanych w badaniach Deloitte przez przedstawicieli polskich spółek.

Konferencja stworzy forum do dyskusji między innymi o właściwej kompozycji rady nadzorczej, jak również odpowie, w jaki sposób i w jakim celu spółki powinny prowadzić regularną, kompleksową ocenę funkcjonowania swoich rad nadzorczych. Tę oraz pozostałe dyskusje moderować będą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni redakcji dzienników „Rzeczpospolita” oraz „Parkiet”.

Konferencja odbędzie się  30 listopada 2016 r. w Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63 w Warszawie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej szczegółów o wydarzeniu oraz możliwość rejestracji na stronie www.deloitte.com/konferencjaNRN

 

Konferencja KIBR

XVII Doroczna Konferencja Audytingu organizowana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów odbędzie się w dniach 17-19 października 2016 roku w hotelu Narvil w Serocku.

„Standardy, regulacje, rynek – czy czeka nas nowa praktyka rewizji finansowej?” to temat Konferencji, jednego z największych wydarzeń środowiska biegłych rewidentów w Polsce. Eksperci i uczestnicy w trakcie trzech konferencyjnych dni rozmawiać będą o skutkach rynkowych związanych z wejściem w życie europejskiej reformy rynku usług audytorskich. Dużo miejsca zostanie poświęcone przejściu na nowe, międzynarodowe standardy rewizji finansowej. Pojawi się również aktualny temat bezpieczeństwa danych w kontekście rosnącego ryzyka postępującej cyfryzacji.

Konferencja po raz kolejny stworzy forum do dyskusji między biegłymi rewidentami, regulatorem, nadzorcą i przedsiębiorcami. Do przedstawienia swojego stanowiska i udziału w sesjach plenarnych zaproszeni zostali przedstawiciele środowiska biegłych rewidentów, świata biznesu oraz wybitni ekonomiści. W sumie w spotkaniu udział weźmie ponad 30 mówców. Swój udział w konferencji potwierdzili m.in. prof. Dariusz Filar, prof. Aldona Kamela-Sowińska oraz prof. Elżbieta Mączyńska i prof. Radosław Ignatowski.

Więcej szczegółów o wydarzeniu oraz możliwość rejestracji na stronie www.dka.kibr.org.pl.

Zapraszamy do udziału!


Konferencja How much is enough? - W poszukiwaniu nowych wartości w biznesie” odbędzie się 13 czerwca 2016 roku na Dziedzińcu Fahrenheita Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, o godzinie 15:00.

Mamy 5 zaproszeń dla uczestników i sypatyków PID.

Konferencja KIBR

Dwa światy: audytora i biznesu. Jak zmienić obowiązek ustawowy w partnerstwo.

3 czerwca 2016, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie

Konferencja Regionalnego Oddziału, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

Jak uzyskać realną wartość biznesową ze spotkania "dwóch światów"? Jaki jest styl pracy Audytora XXI wieku?

Zapraszamy w imieniu organizatorów na pierwsze środowiskowe wydarzenie, które łączy światy audytorów i biznesu

 

 

Polski Instytut Dyrektorów, jako partner instytucjonalny wydarzenia, serdecznie zaprasza na tegoroczny VI Europejski Kongres Finansowy, który odbędzie się 13-15 czerwca 2016 w Sopocie w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton.

Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej. Debatą o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i UE. Celem Kongresu jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach na temat rozwoju i bezpieczeństwa.

Europejski Kongres Finansowy 2016 otworzą wystąpienia oraz debaty poświęcone tematom:

 • Jaka przyszłość Polski w Europie?
 • Jaka przyszłość Europy? Możliwe scenariusze
 • Rynek kapitałowy zastąpi banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego – debata oksfordzka
 • Rozwój sektora finansowego i jego wpływ na gospodarkę

W programie drugiego i trzeciego dnia Kongresu znajdą się liczne debaty równoległe, dotyczące głównych obszarów tematycznych Kongresu, jakimi są:

 • Stabilność sektora finansowego,
 • Strategie, biznes i ryzyko na rynkach finansowych,
 • Innowacje, internacjonalizacja i nowe technologie,
 • Finansowanie rozwoju infrastruktury.

Wśród zaproszonych gości są m.in. Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, Martin Blessing, Prezes Zarządu Commerzbank, Joschka Fischer, Wicekanclerz Niemiec w latach 1998 – 2005, Yves Mersch, Członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, Roberto Nicastro, Dyrektor Generalny  UniCredit w latach 2010-2015, Klaus Regling, Dyrektor Zarządzający Europejskiego Mechanizmu Stabilności.

Już dzisiaj serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Uczestnikom Polskiego Instytutu Dyrektorów przysługuje 25% zniżki od ceny udziału w Kongresie.

Współorganizatorami Europejskiego Kongresu Finansowego są Bank Pekao S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, NDI S.A., PKN Orlen S.A.

Więcej informacji o Kongresie znajdziecie Państwo tutaj.

"Corporate governance standards install trust, and in these times of turmoil, Europe needs companies that inspire trust by combining a spirit of entrepreneurship with good corporate governance andresponsible business operations."

ecoDa - The European Voice of Directors - organizacja zrzeszająca Instytuty Dyrektorów z krajów europejskich, której członkiem jest również PID, przyjęła w zeszłym tygodniu Raport Roczny za 2015. Zapraszamy do lektury.

Jerzy Podlewski

Pan dr Jerzy Podlewski przygotował relację z warsztatu „Nowy nadzór, nowe kary”, który odbył się 10 marca 2016 r. w Gdańsku. Artykuł ukazał się w ubiegłym tygodniu w Gazecie Ubezpieczeniowej.

"Pewien znajomy specjalista od compliance wspomniał mi ostatnio, że ludzie już tego psychicznie nie wytrzymują. Ta prywatna, a intrygująca opinia dotyczyła natłoku nowych regulacji we wszystkich już właściwie obszarach działalności gospodarczej, a w sektorze finansowym przede wszystkim.

Regulacje miały dać nam wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa...".  Czy tak się stało? Zachęcamy do lektury całego artykułu.

 

 • Szósta już edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, które odbędzie się w dniach 28-30 września br. w Sopocie. Tematem wiodącym tegorocznego EFNI będzie: Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki. Wspólnie z gośćmi z całego świata, będzie się toczyć dyskusja m.in. nad tym, jakie będą konsekwencje zmian technologicznych dla rynku pracy, czy nieodwołalnie czeka nas wzrost nierówności, polaryzacja i fragmentaryzacja pracy, zanik bezrobocia, ale i koniec stałego zatrudnienia, oraz postępująca komercjalizacja życia. Tegoroczne EFNI to również rozmowy o nowoczesnej polityce zatrudnienia, wspólnym rynku pracy w kontekście zagrożeń terrorystycznych i obaw przed uchodźcami, dostosowaniu systemu opieki społecznej do nowych warunków i form zatrudnienia. Zachęcamy do zapisania daty EFNI 2016 w Państwa kalendarzach.


 • Europejski Kongres Finansowy, w tym roku, odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2016, tradycyjnie w hotelu Sheraton, Sopocie. EKF to otwarty projekt, którego celem jest proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. więcej informacji…


 • 27 stycznia 2016 r. w Gdańsku będzie miało miejsce seminarium "KONKURENCYJNA EDUKACJA", którego mamy przyjemność być partonem. Panel dyskusyjny "Edukacja a właściwe marże. Jak edukacja wpływa na przyszły bilans?" poprowadzi Dorota Sobieniecka – dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu. Wśród panelistów m.in.: Henryka Bochniarz, Sylwia Hałas-Dej, Dariusz Filar oraz Przemek Pohrybieniuk. Dla uczestników PID mamy 6 zaproszeń. Więcej informacji

seminarium Konkurencyjna Edukacja

 • Mamy przyjemność zaprosić na piątą doroczną konferencją w Polsce MSSF: Poprawa przejrzystości sprawozdań finansowych. Organizowana jest ona przez Polską Komisję Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego oraz Polskim Instytutem Dyrektorów. Jej celem jest wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszej realizacji ich funkcji oraz poprawie komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2015 r. w Hotelu Radisson, ul. Grzybowska 24 od godz. 09:00 do godz. 16:00, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.


 • Polski Instytut Dyrektorów wraz z Polską Komisją Nadzoru Audytowego we współpracy z Centrum Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego przedstawia konferencję Skuteczny Komitet Audytu: Wzmacnianie Kontroli, Zarządzanie Ryzykiem i Poprawa Sprawozdawczości Finansowej, która odbędzie się 16 stycznia 2016 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Konferencji jest wsparcie członków komitetów audytu w skuteczniejszej realizacji ich funkcji oraz poprawie komunikacji i współpracy między komitetami audytu a biegłymi rewidentami, organami regulacyjnymi i interesariuszami. Szczegółowe informacje

 

 • 2 października 2015 roku o godzinie 17.30. w czasie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, będzie miało miejsce uroczyste wręczenie wyróżnień WIZJONERZY 2015.
  To nagroda "Dziennika Gazety Prawnej" dla wiodących postaci polskiego biznesu. Honoruje tych właścicieli firm i menedżerów, którzy mieli wizję, determinację i odwagę. Wdrożyli wielkie projekty mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego. Dzięki swojemu uporowi i determinacji potrafili podnieść wartość firmy.
  Już po raz kolejny, Polski Instytut Dyrektorów na zaszczyt zasiadać w kapitule konkursu.
  Moderatorem gali będzie pan Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego, Dziennik Gazeta Prawna, Polska.
  Bezpośrednio po gali odbędzie się, zorganizowany przez Dziennik Gazetę Prawną, panel dyskusyjny: "Wartość firmy. Ile wizjoner zaryzykuje dla biznesu”.

 

RÓWNOŚĆ W BIZNESIE – KAMPANIA PROMOCYJNA

MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
NA RZECZ AWANSÓW KOBIET

 • W jaki sposób poprawić sytuację kobiet w dostępie do pełnienia funkcji decyzyjnych w polskich firmach i instytucjach? Co zrobić, by raz na zawsze zlikwidować niewidzialne bariery, które utrudniają kobietom udział w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna kampanię promocyjną projektu "Równość w biznesie". Polski Instytut Dyrektorów jest jej częścią, poprzez dołączenie do grona Ambasadorów Równości w Biznesie.
  Kampania promocyjna zostanie zainaugurowana podczas briefingu prasowego z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania prof. Małgorzaty Fuszary, 2 września 2015 r., w holu głównym Giełdy Papierów Wartościowych, przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie związane z wyzwaniami we wdrażaniu polityki równościowej w Polsce, barierami stojącymi na ścieżkach kobiecych karier do gremiów decyzyjnych w biznesie oraz korzyściami płynącymi z wykorzystania potencjału różnorodności. Szczegółowe informacje nt Konferencji.
  Pełna lista Ambasadorów Równości w Biznesie oraz więcej informacji na temat projektu i kampanii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do znalezienia na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl
  oraz na profilu www.facebook.com/rownoscwbiznesie.

 


 • Europejski Kongres Finansowy ma na celu proponowanie i wspieranie działań stymulujących bezpieczeństwo i  stabilność finansową Polski i Unii Europejskiej. Komitetowi Honorowemu Kongresu EKF przewodniczy Lech Wałęsa, a Radzie Programowej - Jan Krzysztof Bielecki. W czerwcu odbył się w Sopocie kolejny, V Europejski Kongres Finansowy. Tegoroczny EKF patronatem honorowym objął Donald Tusk - Przewodniczący Rady Europejskiej, a tematem wiodącym była „Integracja europejska wobec kryzysu bezpieczeństwa”. Kongres został zainagurowany debatą na temat naprawy strefy euro oraz nadziei i wyzwań związanych z Unią Rynków Kapitałowych i Unią Energetyczną oraz wystąpieniem pt. „Hazard moralny na rynkach finansowych” wygłoszonym przez  Pana Marka Belkę, Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wystąpienia i dyskusje poświęcono długofalowym trendom, wyzwaniom i ryzykom stojącym przed Polską i Europą. 
  Poprzez rekomendacje ogłaszane na zakończenie obrad, Kongres nie tylko identyfikuje najbardziej aktualne wyzwania pojawiające się przed współczesną gospodarką, ale również przedstawia propozycje ich rozwiązania.
  EKF co roku rozwija swoje propozycje programowe, wyznaczając trendy i wzory do naśladowania innym tego typu kongresom. W tym roku, wielkim powodzeniem cieszyło się wprowadzenie po raz pierwszy debat oksfordzkich: „Warto być w strefie euro” oraz „Bez imigrantów Europę czeka porażka”. Oba starcia argumentów zwolenników i przeciwników tych debat wzbudziły emocje, również długo po ich zakończeniu. W V Europejskim Kongresie Finansowym uczestniczyło prawie 1500 przedstawicieli biznesu, a także administracji rządowej i samorządowej, świata akademickiego, mediów oraz polityki. Polski Instytut Dyrektorów ma zaszczyt uczestniczyć w pracach Rady Programowej EKF od pierwszej  edycji Kongresu. • LEOPOLIS FOR FUTURE jest bardzo ciekawą i godną polecenia uwadze inicjatywą polskiego środowiska biznesowego. W 2014 r., podczas tragicznych wydarzeń na kijowskim Majdanie, grupa polskich biznesmenów zaczęła realizować pomysł, aby najlepsi studenci ze Lwowa odbywali  staże w najlepszych spółkach w Polsce.
  Po sukcesie pierwszej edycji projektu, utworzono Fundację „Leopolis for Future”. Grzegorz Waluszewski, prezes Rady Fundacji, Artur Gabor, prezes Zarządu Fundacji, Paweł Gieryński członek Rady Fundacji  i Michał Kobosko członek Rady Fundacji wraz z Adamem Uszpolewiczem prezesem Zarządu Grupy Aviva, przystąpili do realizacji projektu w kolejnym roku. W 2015 r., oprócz Uniwersytetu Państwowego „Politechnika Lwowska” oraz Lwowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki, do współpracy zaproszono także Lwowską Akademię Narodową. Do Polski zaproszono 25 studentów. W dniu 16  lipca 2015 r. miało miejsce wydarzenie kończące pobyt większości stażystów Leopolis for Future.  Polski Instytut Dyrektorów miał przyjemność przyłączyć się do tej inicjatywy. Prezes PID, mec. Beata Binek wygłosiła wykład nt. Corporate Governance., propagując ideę ładu korporacyjnego wśród ukraińskiej młodzieży. Inicjatywę popierały także m.in.: FM Bank S.A., Wirtualna Polska S.A., Orbis S.A., PKN Orlen S.A., NBP, BZ WBK, mPAY.S.A, a także Urząd Miasta Gdańska, bank Espirito Santo, koncern odzieżowy LPP S.A.
 • Roczne szkolenie „Profesjonalna Rada Nadzorcza” Warszawa, Giełda Papierów Wartościowych (sala Notowań), ul. Książęca 4 . Polski Instytut Dyrektorów wraz z patronami merytorycznymi – Ministerstwem Skarbu Państwa i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rozpoczynają cykl rocznego szkolenia „Profesjonalna Rada Nadzorcza” skierowany do członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.W programie szkolenia znalazły się najistotniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych, m. in. zadania rady nadzorczej, obowiązki i odpowiedzialność członków rady nadzorczej, współpraca rady nadzorczej i zarządu, protokół rady nadzorczej, czy komitety wynagrodzeń i audytu. Po zakończonym cyklu szkoleń, uczestnikom zostaną przyznane certyfikaty podpisane przez Ministra Skarbu Państwa, prezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, oraz prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów.
 • Oskładkowanie członków rad nadzorczych. Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej objęcie członków rad nadzorczych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Aktualnie, tekst ustawy został przekazany do Senatu (zgodnie z art. 52 Regulaminu Sejmu).
 • 22 lipca, na posiedzeniu nr 222, Komisja Nadzoru Finansowego wydała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych:

http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_tcm75-38575.pdf.

Wydając Zasady, Komisja miała na uwadze zarówno doświadczenie w nadzorze, jak i cele samego nadzoru, w tym zadania Komisji, które polegają m.in. na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku i zapewnieniu jego konkurencyjności – jak czytamy we wstępie do Zasad. Pełen tekst znajdą Państwo tutaj